Støtteordning i forbindelse med udvikling af flyveruter

Om støtteordningen

I Vágar Lufthavns budget for 2019 er en bevilling på 2MDKK, som er beregnet til – i samarbejde med branchen - at markedsføre flyveruter til og fra Færøerne.

Formålet med støtteordningen er

 • I samarbejde med branchen at fremme markedsføring af flyveruter til og fra Færøerne, udover at markedsføre Færøerne som rejsedestination.
 • At støtte initiativer udenlands, hvor direkte eller indirekte flyveruter bliver opført, eller hvor nye markeder og segmenter skal udnyttes.
 • At støtte tiltag, der kan udvikle flyveruter og øge interessen for Færøerne som rejsedestination.
 • At støtte tiltag, der kan udvikle Færøerne som en erhvervsrejsedestination.
 • At støtte som udgangspunkt ikke bliver bevilget til en virksomheds generelle markedsføring, eksempelvis kundebesøg og deltagelse på messer, udarbejdning af hjemmesider, foldere o.lign.
 • At støtte destinationer og flyveruter, som ifølge Visit Faroe Islands er nøglemarkeder. Disse markeder består primært af de nordiske lande, Tyskland, Storbritannien, Holland og Frankrig. USA vurderes også som et marked med vækstmuligheder.

Markedskampagnerne bliver planlagt i henhold til Visit Faroe Islands marketingplan.

I denne forbindelse har Vágar Lufthavn udarbejdet nedenstående retningslinjer for:

 • hvad der kan søges om støtte til
 • hvem der kan søge om støtte og
 • under hvilke betingelser støtte bliver bevilget.

Ansøgningen skal sendes til Vágar Lufthavn sammen med bilag, der beskriver projektet.

Generelt skal følgende oplysninger som minimum dokumenteres:

 • formål (kort beskrivelse)
 • nøje beskrivelse af projektet, som skal indsendes sammen med ansøgningsskemaet
 • oplysninger om ansøger
 • oplysninger om samarbejdspartnere
 • oplysninger om projektleder
 • tidsplan
 • detaljeret budget
 • finansieringsplan

Ansøgning skal sendes til fae@fae.fo

Ansøgere kan henvende sig til Vágar Lufhavn tlf. nr. +298 354400 for nærmere vejledning.

Ansøgninger behandles af et trepersoners udvalg i Vágar Lufthavn. Såfremt det vurderes nødvendigt, videresendes ansøgningerne til bedømmelse hos Visit Faroe Islands.

Ansøgningsfrister

Ansøgningen skal sendes til Vágar Lufthavn inden den fastsatte frist, som er 1. mai 2019. Ansøgere kan søge inden fristens udløb, og kan forvente at få svar senest 21 dage efter ansøgningens modtagelse.

Hvem kan søge støtte?

Støtte bliver kun bevilget til flyselskaber, der arbejder med at forbedre ruter til og fra Færøerne, og som ønsker at styrke deres position på det udenlandske marked, og at deltage i arbejdet med at markedsføre Færøerne som rejsedestination.

“Flyselskab” skal i denne forbindelse forstås som en juridisk enhed – som fungerer udfra et forretningsmæssigt grundlag, og som bl.a. arbejder med at forbedre eller markedsføre flyveruter til og fra Færøerne med Færøerne som rejsedestination.

Samarbejde mellem virksomheder

I tilfælde af at virksomheder samarbejder i forbindelse med et særligt projekt, skal dette oplyses i ansøgningen. Den virksomhed, der vil være det flyselskab som flyver eller har planer om at flyve, som leder samarbejdet, skal søge om støtten, og det er dén virksomhed, der får støtten udbetalt.

Vedrørende organisering af projekter m.m.

Ansøgeren skal præsentere detaljerede planer, hvori alle relevante led i projektet indgår, så som budget, tidsplan, aktivitetsplan o. lign.

Vágar Lufthavn kan kræve, at ansøgeren skal bevise at flyselskabet har den nødvendige kapacitet til at gennemføre projektet, og at det i denne forbindelse har økonomisk kapacitet og ansatte med de nødvendige kvalifikationer, der sikrer at planerne vil blive overholdt. Vágar Lufthavn kan stille som krav:

 • at projektet bliver opdelt,
 • at særligt forberedende arbejde, f.eks. en markedsundersøgelse, bliver udarbejdet, inden hovedprojektet bliver igangsat, og
 • at fortsættelsen af et projekt afhænger af et tilfredstillende resultat i det forudgående projekt.

Støtte bliver ikke bevilget til interne konsulent- og/eller lønomkostninger hos ansøger.

Maksimum og minimum for støtte

 • I støtteordningen er fastsat den maksimale støtte, som Vágar Lufthavn kan bevilge. Der kan maksimalt bevilges 700.000 kr. til den enkelte virksomhed. Vágar Lufthavn kan se bort fra maksimum, hvis der er tale om store fællesprojekter.
 • Ansøgninger om støtte på under 50.000 kr. bliver som udgangspunkt ikke taget i betragtning. 

Bevillinger og oplysningspligt

 • Bevillinger er baseret på at oplysninger modtaget fra ansøger i ansøgningen eller på anden vis under sagsbehandlingen er korrekte. Er dette ikke tilfældet, kan det forventes, at Vágar Lufthavn opkræver tilbagebetaling fra ansøgeren, der har modtaget støtte fra selskabet.
 • Støtten er betinget af, at ansøgeren overholder egne planer angående projektet. I tilfælde af at betydelige ændringer finder sted, skal en ansøgning omgående sendes til Vágar Lufthavn med anmodning om en godkendelse af ændringen.
 • Ansøger skal oplyse om hvorvidt anden offentlig støtte er tildelt eller ansøgt i forbindelse med projektet og til hvilke dele af projektet.
 • Såfremt projektet ikke er afsluttet xx.xx.xxxx, skal støttemodtageren sende Vágar Lufthavn en midtvejsredegørelse, som beskriver projektets situation og forløb. 

Udbetaling af støtte

 • Støtten bliver udbetalt som et engangsbeløb, når Vágar Lufthavn har modtaget et projektregnskab samt en skriftlig redegørelse og vurdering af tiltaget. I forbindelse med store tidskrævende projekter, kan der laves en aftale om løbende udbetaling.
 • Vágar Lufthavn afgør hvorvidt et projektregnskab skal inkluderes sammen med tilhørende dokumentation af udgifter.
 • Projektregnskaber skal være sat op på en måde, der gør det muligt at lave en sammenligning med budgettet i ansøgningen.
 • I tilfælde af at udgifter er inkluderet, som ikke var med i budgettet, skal der oplyses herom.
 • I tilfælde af at forudsætningerne for støtte forandres betydeligt, og Vágar Lufthavn ikke er blevet underrettet herom og har godtaget dette, kan Vágar Lufthavn vælge ikke at udbetale støtte, medmindre der er tale om omstændigheder, på hvilke ansøgeren ingen påvirkning har.
 • Er støtte udbetalt på forkerte forudsætninger, eller forudsætningerne for udbetalt støtte forandres, kan Vágar Lufthavn kræve, at støtten bliver tilbagebetalt.